در این مقاله قصد داریم به تعریف مختصری در رابطه با دارایی های مشهود یا Tangible Assetsدر سیستم های مالی بپردازیم. دارایی های مشهود یا Tangible Assets در سیستم های مالی حسابداری، به دارایی هایی اشاره دارد که در سیستم حسابداری شرکت یا سازمان به صورت مشخص در…